Warning: Declaration of iPhorm_Element_File::setRequired($flag) should be compatible with iPhorm_Element::setRequired($flag = true) in /home3/ideasbaz/public_html/electrical/wp-content/plugins/iphorm-form-builder1/includes/iPhorm/Element/File.php on line 511

Warning: Declaration of iPhorm_Element_File::getValueAsString() should be compatible with iPhorm_Element::getValueAsString($separator = ', ') in /home3/ideasbaz/public_html/electrical/wp-content/plugins/iphorm-form-builder1/includes/iPhorm/Element/File.php on line 511

Warning: Declaration of iPhorm_Element_Email::getValueHtml() should be compatible with iPhorm_Element::getValueHtml($separator = '
') in /home3/ideasbaz/public_html/electrical/wp-content/plugins/iphorm-form-builder1/includes/iPhorm/Element/Email.php on line 43

عنوان سوال


به عنوان یک مهندس برق ایده های عملی خود رادر استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر و یا روش های کاهش مصرف انرژی با رویکرد هوشمند سازی لوازم منزل و تجهیزات صنعتی برای خلق تجارتی سود آور و پایدار با شرایط زیر مطرح نمایید:

– طی دوسال سرمایه بازگردد.

– در سال دوم حداقل ۲۵ درصد سود خالص داشته باشد.

جوایز

ok نفر اول: ۵ میلیون ریال

flash  حمایت ۵۰ میلیون ریالی به صورت بلاعوض از ۳ ایده اول
(در قالب حمایت از طرح های مرکز ایده پردازی، نوآوری و فناوری اداره کل انجمن های علمی دانشگاه امیرکبیر)

flash  تقدیر و ارائه پوستر از ۱۰ ایده برتر در رویداد ایده بازار

اطلاعات شخصی
دانشجو:
غیردانشجو:
اطلاعات ایده شما
Browse...

بهتر است فایل word فرستاده شود

اصالت ایده
Please wait...